Admitere

a.Perioada

Procesul de admitere pentru anul academic 2021-2022 a început. Elevii pot fi admişi pe parcursul întregului an şcolar.
Suntem la dispoziţia dumneavoastră pentru orice informaţii la +37362022208 şi info@heritage.md. Descarcă Ghidul pentru părinți


b.Admitere

Un dosar-ghid de iniţiere este oferit tuturor părinţilor, copiii cărora doresc să susţină admiterea la Şcoala Internaţională Heritage. Acest dosar include toate seturile de documente şi informaţii cu privire la politicile şi practicile şcolii. Şcoala Internaţională Heritage îşi rezervă dreptul de a revizui procedura de admitere în caz de necesitate.

Admiterea la School Starter (cursuri pentru preşcolari)
Pentru admiterea la School Starter, copiii nu susţin teste de plasare. Admiterea completă va fi oferită doar după achitarea taxei de studii (conform contractului). Lista documentelor necesare pentru admitere:

 • Cererea de admitere

 • Fişa medicală, eliberată înainte de ziua aplicării 

 • Fişa de imunizare a copilului; dacă aceasta nu este disponibilă, vă rugăm să completaţi Forma B 

 • Copia certificatului de naştere sau a paşaportului copilului 

 • Copia buletinului de identitate al fiecărui părinte 

 • În cazul nevoilor speciale de învăţare, este necesar un raport medical eliberat de autorităţile relevante

Go to School Starter

Admiterea în clasa 1

Candidaţii trebuie să prezinte un raport privind starea psihică, socio-emoţională, cognitivă, nivelul de limbă şi comunicare, precum şi nivelul de dezvoltare a capacităţilor şi aptitudinilor de învăţare la sfârşitul cursului pregătitor de la grădiniţă (pentru copiii care frecventează instituţiile educaţionale care oferă un curs pregătitor). Copiii care aplică pentru admitere în această clasă nu vor susţine Testul de plasare, dar vor fi evaluaţi pentru determinarea nivelului de cunoaştere a limbii engleze.

Go to Primary

Testul de plasare pentru clasele 2-10
Testul academic de plasare desfăşurat de şcoală este obligatoriu pentru elevii care urmează a fi admişi în clasele 2-10. Acesta cuprinde:

 • pentru programul bilingv -  un test de cunoaştere a limbii materne (rusă sau română) şi un test la matematică (pentru nivelul clasei absolvite)
 • pentru programul exclusiv în limba engleză - un test la matematică (pentru nivelul clasei absolvite)

Nota minimă de trecere pentru admitere este 70% din fiecare probă – la limba maternă şi la matematică. Dacă candidatul nu satisface criteriile minime la disciplinele academice, atunci i se poate refuza admiterea. După susţinerea testului de plasare, candidatului îi poate fi oferită Admiterea provizorie.

Go to Gymnasium

Evaluarea nivelului de cunoaştere a limbii engleze

Pentru a studia la Heritage, este nevoie de un nivel acceptabil de cunoaştere a limbii engleze. Heritage a adoptat recunoscutul model de instruire şi evaluare WIDA, care evaluează abilităţile specifice de ascultare, citire, scriere şi vorbire. Elevii vor fi evaluaţi pentru a stabili nivelul lor de înţelegere şi utilizare a limbii, în cazul în care engleza nu este limba lor maternă. În cazul elevilor care au studiat engleza anterior, punctajul WIDA necesar pentru admitere este de cel puţin 3 puncte pentru probele de vorbire, ascultare şi citire, precum şi minim 2,5 puncte pentru proba scrisă.

Elevii care provin dintr-un mediu lingvistic diferit şi care nu au studiat engleza anterior, vor fi acceptaţi pentru testul de plasare şi vor beneficia de susţinere prin programul intensiv de engleză, până când vor atinge nivelul necesar curriculumului nostru. Aceşti elevi vor susţine doar testul de admitere la matematică.


Programul de studii exclusiv în limba engleză
Elevii care studiază conform programului exclusiv în limba engleză urmează curriculele Cambridge Primary şi IPC, Cambridge Lower Secondary, Cambridge Upper Secondary şi Cambridge Advanced. Ei vor susţine examenele obligatorii Cambridge Primary Checkpoint, Cambridge Lower Secondary Checkpoint, IGCSE şi Cambridge Advanced. Cerinţele pentru programul de studii în engleză sunt următoarele:

 • Elevul este cetăţean al altui stat (cetăţenie dublă sau străină)
 • Părinţii sunt informaţi şi îşi exprimă consimţământul cu privire la faptul că elevii nu vor susţine examenele naţionale în clasele a 4-a, a 9-a şi BAC în clasa a 12-a (NOTĂ: această decizie este ireversibilă)
 • Punctajul mediu la susţinerea testului WIDA trebuie să fie de cel puţin de 4,00 puncte (dacă elevul nu a studiat engleza anterior, acest examen este exclus)
 • Elevul va susţine un test la matematică, pentru a determina clasa în care va fi plasat

Admiterea provizorie şi admiterea completă

Odată ce au fost primite confirmarea de plată a taxei de înregistrare (plată unică, nerambursabilă, pentru o singură admitere) şi formularul de aplicare completat şi semnat, Şcoala Internaţională Heritage va confirma admiterea provizorie a elevului în scris, prin e-mail sau printr-un apel telefonic.
Admiterea se consideră completă doar după semnarea contractului de şcolarizare şi achitarea taxei de studii (conform contractului).


c.Lista documentelor necesare pentru admitere

 • Cererea de admitere
 • Raport privind starea psihică, emoţională şi cognitivă, maniera de comunicare, şi dezvoltarea abilităţilor de învăţare, emis în momentul absolvirii grupei pregătitoare (pentru copiii care au frecventat grădiniţa) sau o referinţă pozitivă din partea comisiei de sector/municipale (pentru copiii care aplică pentru admitere în clasa 1)
 • Documente originale din şcoala/şcolile precedente – pentru copiii care aplică pentru admitere în clasele 2-10
 • Fişa medicală, eliberată înainte de ziua aplicării (Direcţia-extras, Formular nr. 027/e, aprobat de MS RM Nr. 828 la 31.10.2011) – pentru copiii care aplică pentru admitere în clasa 1
 • Fişa medicală a copilului în original – pentru copiii care aplică pentru admitere în clasele 2-10
 • Fişa de imunizare a copilului (pentru copiii străini); dacă aceasta nu este disponibilă, vă rugăm să completaţi Forma B 
 • Asigurarea medicală (pentru elevii străini)
 • Copia certificatului de naştere sau a paşaportului copilului 
 • Copia buletinului de identitate al fiecărui părinte 
 • Copia vizei de intrare în ţară din paşaportul fiecărui părinte (pentru elevii străini)
 • Confirmarea plăţii de la bancă
 • Fotografii (3x4 cm): 2 fotografii ale copilului şi 1 fotografie a fiecărui părinte 
 • Formularul de admitere Forma A

d.Taxe de studii şi termene de plată

Taxa de studii la Heritage poate fi achitată în două rate: 

Prima rată – 50% din suma anuală trebuie achitată până la 15.06.2021 
A doua rată – 50% din suma anuală trebuie achitată până la 15.12.2021

Categorie Clasa Taxa de înregistrare Taxa anuală Prima rată A doua rată
School Starter 0
(Vârsta: 5,5-6,5)
- 4300 Euro 2150 Euro 2150 Euro
Categoria 1 1-10
(Vârsta: 6/7-16)
250 Euro 5750 Euro 2875 Euro 2875 Euro
11-12
(Vârsta 16-19)
350 Euro 6325 Euro 3165 Euro 3160 Euro
Categoria 2 1-10
(Vârsta: 6/7-16)
450 Euro 10.000 Euro 5000 Euro 5000 Euro
11-12
(Vârsta 16-19)
450 Euro 11.000 Euro 5500 Euro 5500 Euro


Categoria 1 – taxe percepute pentru elevii ai căror părinţi sau reprezentanţi legali au cetăţenia Republicii Moldova.
Categoria 2 – taxe percepute pentru elevii străini nerezidenţi sau cei aflaţi la întreţinerea cetăţenilor străini sau rezidenţilor cu permis de şedere temporară în Republica Moldova.  

 • Taxa de înregistrare trebuie achitată conform stipulărilor Contractului preliminar de studii.

 • Toate taxele trebuie achitate în termenii stabiliţi. 

 • Sunt aplicabile reduceri de familie: pentru al doilea copil – 10%, pentru al treilea copil – 15%. Reducerea familială pentru taxa de școlarizare se aplică elevului/elevilor mai mici.

 • O reducere de 4% se aplică în cazul în care taxa de școlarizare este plătită integral într-o singură tranșă înainte de începerea anului școlar.

Suma taxei de şcolarizare stabilite în momentul admiterii elevului la Heritage va rămâne neschimbată până la încheierea studiilor sale în cadrul şcolii. Creşterea taxei de studii cu 10% este posibilă doar în cazul tranziţiei de la un nivel de învăţământ la altul (şcoala primară - gimnaziu - liceu).
Pentru a susţine eforturile părinţilor, Şcoala Internaţională Heritage colaborează cu Mobiasbanca, una dintre primele bănci comerciale din Moldova, care oferă o gamă largă de servicii financiare persoanelor fizice. Pentru informaţii detaliate, vă rugăm să contactaţi departamentul contabilitate la +37362022213.

0a96d6d7438de50945c1e3837709e21f44405988.png
27c70bbafab0490b99673263c0d39e5c11791709.png
171982cfb142bd617e13313218642b5052722186.png
82f444ab27db1176742ae2e47b1ed70668355057.png
16250af04b3dfb8dbee907b57311310a24422220.png
e1fbb3647709354dbf5420f9210b676422051529.png